ВНОС И ИЗНОС КЪМ ЕС – ИНТРАСТАТ ДЕКЛАРАЦИИ

Когато постигне резултати на родния пазар, идва време бизнесът да премине на следващо ниво.

ВНОС И ИЗНОС КЪМ ЕС – ИНТРАСТАТ ДЕКЛАРАЦИИ

Решението на дадена компания да започне дейност по внос или износ е следствие на сбор от комплексни икономически фактори. Когато постигне максимални финансови резултати на родния пазар, идва време бизнесът да премине на следващо ниво и да се разширява на външни пазари. При вноса се вземат предвид параметри като разлика в стандарта на страната износител и на внасящата страна и др.. Каквато и да е мотивацията, важно е да се вземат предвид някои административни процедури, които са задължителни при движение на стоки между страните-членки и които начисляват допълнителни разходи върху вноса и износа. Важно е да се знаят и административните изисквания по самия експорт, както и декларирането на данните по интрастат.

Митническо облагане

Като държава-членка на Европейския съюз, България е част от Митническия съюз, който премахва митата върху вноса и износа между държавите-членки , както и всички такси с равностоен ефект. Митническо задължение възниква в случаите, в които се сключват сделки със страни извън ЕС.

Екотакси – различни системи във всяка от страните на ЕС

За разлика от митата, при екологичните такси, които са следствие от принципа за разширена отговорност на производителя (РОП), подходът е различен във всяка страна-членка. Според собствените национални специфики на всяка от тях са въведени разнородни системи  – екотаксите за даден продукт  се формират въз основа на различни разходи за справяне с отпадъка в края на жизнения му цикъл.Такива са преките разходи за събиране, третиране на отпадъци или непреки като разходи за разпространяването на информация. В някои държави процентът за организациите е фиксиран (България, Полша, Естония), в други има минимална такса за организация под определен тонаж производство (Испания, франция, Белгия). Над този размер се заплаща екотаксата, определена от организацията, за всеки тон продукт, пуснат на пазара или за брой продукт.

Важно е, когато организирате внос или износ, да можете да изчислявате лесно екотаксите върху внесения/изнесения продукт, като същевременно да можете да разпределяте тези такси върху единичната себестойност на продукта. В базовия лиценз на  Дейта Плюс 360 ERP  е заложена възможността да се изчислят дължимите екотакси спрямо доставеното или продаденото количество стока.

ДДС – Разлики в ставките и мястото на облагане

Предмет на облагане

С данък върху добавената стойност (ДДС) се облагат всички сделки, извършвани от данъчно задължено лице в ЕС срещу възнаграждение. Това означава, че ДДС се начислява както при внос, така  при износ в и от ЕС.

Данъчна ставка

Стандартната ставка, която прилагат всички държави от ЕС, е най-малко 15% върху стоки или услуги. Към конкретни стоки или услуги може да се прилагат намалени ставки най-малко 5%,а при определени правила има и редица иключения (освобождаване, приспадане), посочени в Приложение III към Директива 2006/112/EО на Съвета – общата система на данъка върху добавената стойност на ЕС. Това за търговеца означава, че трябва да идентифицира в коя държава ще бъде данъчното облагане – в собствената, или тази,в която изнася.

Място на данъчното облагане

Доставките на стоки, изпратени или транспортирани от територията на една държава от ЕС до територията на друга подлежат на облагане с ДДС. Естеството на доставката,  вида на стоката или услугата, дали стоките се транспортират и др, определят мястото на данъчното облагане – дали то се осъществява в изходната или приемащата страна, а оттам –  и конкретната ставка.

Възможни са следните варианти:
доставка на стоки – мястото, на което стоката се намира при прехвърляне на собствеността;когато не се изпраща. А когато се изпраща, то мястото на облагане е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва в момента на изпращане на пратката или започва превозът й към получателя.

вътреобщностно придобиване – където стоките пристигат и няма да бъдат превозвани другаде, т.е. държавата от ЕС, където стоките се намират накрая след превоза им от друга държава от ЕС;

внос на стоки – обичайно държавата от ЕС, в която пристигат стоките;

При формиране на себестойност на продукта, който предлагате на външен пазар или обратно – внасяте от друга държава от ЕС, е важно да внимавате за правилното изчисляване на ДДС в зависимост от разгледаните по-горе случаи. Дейта Плюс 360 ERP разполага с функционалност, която може да го направи автоматично вместо Вас и съответно да Ви спести време и неприятни грешки. Програмата позволява да се разпределят и допълнителните разходи за транспорт и мито според желанието на търговеца – на база цена и количество, на база обем или на база тегло.

Превалутиране – за какво да внимаваме, когато търгуваме с държави от ЕС, които са извън еврозоната  

Въпреки че в рамките на ЕС официална валута е еврото, все още има много държави, които не са го въвели, между които е и България. Това трябва да Ви накара да бъдете особено внимателни при преизчисляване на български лев в евро или в съответните валути на Хърватия,Чехия,Унгария, Полша, Румъния, Швеция и Дания, когато внасяте или изнасяте. Важно е, при внос или износ, да превалутирате коректно, и да съотнасяте разликите в курсовете между валутите върху единица внесена стока. Дейта Плюс 360 ERP превалутира точно чрез интегрираната функционалност за тази цел.

Декларации Интрастат

Какво представляват декларациите по интрастат?

Интрастат е система за събиране на информация за движението на стоки между страните-членки от ЕС и не включва услугите. Нейната функция е чрез обработване на декларации за търговските потоци, подавани от търговците за осъществен  внос или износ на територията на ЕС, да  извършва мониторинг върху състоянието на търговията между държавите в Съюза – един от основните индикатори за икономическото му състояние. Информацията за вътреобщностния стокообмен е публична, но се гарантира анонимност на субектите, които са ги предоставили. Поради липса на фактическа митническа граница, транзакциите се обозначават като пристигания и изпращания, а не като внос и износ. Лицата, които имат задължението да подават декларации, са наречени Интрастат оператори.

Кой трябва да декларира?

Търговците, които извършват внос и износ, регистрирани по ДДС, с обеми  над определените прагове на деклариране, са задължени да подават декларации по системата Интрастат. Когато не достигат тези прагове, те нямат задължение да декларират осъществените от тях транзакции. Праговете за потоците на пристигания (внос) и изпращания (износ) се определят от НСИ веднъж годишно и се обнародват в ДВ до края на месец октомври на текущата година.

Кога се подават интрастат декларации?

Декларациите се подават веднъж месечно.  Важно е да се знае, че за „изпращанията” и за „пристиганията” се подават отделни декларации. Освен месечни декларации търговците могат да подават и т.н. коригиращи декларации, с които да извършват допълнения и корекции във вече подадени до системата месечни декларации.

 • При първо възникналозадължение първата Интрастат декларация се подава до 20-то число от месеца, следващ първия референтен период
 • Следващите декларации се подават до 10-то число от месеца, следващо референтния период.

Като подготовка на декларациите могат да се счетат т.нар. електронни дневници за осъществени сделки по системата Интрастат със софтуер на НАП – така декларацията събира накрая всички данни от дневниците, които не се предоставят месечно, а само при поискване от НАП.

Как се подават интрастат декларации?

Интрастат декларациите могат да бъдат подавани лично или чрез упълномощен представител по един от следните начини:
–  В Териториална дирекция на НАП

– С лицензиран пощенски оператор

– По електронен път – през сайта на НАП с електронен подпис или чрез специално приложение, работещо в онлайн режим. Data Plus 360 ERP предлага опция за експорт на данните, необходими за попълване на Интрастат декларациите, с включени всички нужни параметри, което значително улеснява процесите по внос и износ.

Какво съдържат интрастат декларациите?

Интрастат декларациите съдържат следните компоненти:

 • ДДС регистрационен номер на Интрастат оператора;
 • референтен период – календарният месец, през който са осъществени изпращанията или пристиганията на стоки;
 • код на стоката, която е предмет на доставката – с него декларираната стока може да се класифицира съгласно Комбинираната номенклатура на Европейския съюз;
 • държава на пристигане (в декларация за поток Изпращания) или държава на изпращане (в декларация в поток Пристигания) – посочва страната-партньор в сделката за доставка, която трябва задължително да е членка на ЕС;
 • произход на стоката – посочва държавата на производство на стоката, която може и да не е страна – членка на Съюза;
 • вид на сделката – посочва вида на сделката, обект на която е движението на стоката (покупко-продажба, продажба на консигнация, преработка по договор, бартерна търговия, помощ и т.н.);
 • условие на доставка – посочва франкировката по Incoterms – условията, които страните са договорили за транспорт на стоката;
 • начин на транспортиране;
 • националност на превозвача;
 • регион на произход (в декларацията по поток Изпращания) или регион на потребление (в декларацията по поток Пристигания) – посочва се регионът на България, от който произхожда изпращаната стока или в който стоката ще се употреби по предназначение след пристигане в България;
 • нетни килограми на стоката – посочва се цялостното тегло на декларираната стока без теглото на опаковката;
 • количество по допустима мярка – може да е брой или друга мерна единица, в зависимост от кода на стоката по Комбинираната номенклатура;
 • стойност на стоката – данъчната основа на стоката по смисъла на закона за ДДС;
 • статистическа стойност – включва само случайни разходи (навло, застраховка), претърпени в случай на изпращания по време на пътуването на територията на държавата членка на изпращане и, в случай на пристигане, по време на пътуването извън територията на държавата членка на пристигане 

Ако Ви предстои да започнете внос или износ на територията на EC, не се колебайте да се обърнете към нас за консултация. Дейта Плюс ще ви помогне за елементите, които ще Ви позволят да изчислите реалната себестойност на продукта – предмет на внос/износ, както и за интеграция на подходящия софтуер, който да експортира нужната информация за подаване на Интрастат декларации.

Потърсете ни на тел. 0884 501 578 или ни пишете на  office@dataplus-bg.com.

Последвайте ни в социалните мрежи: Facebook, Linkedin

Още по темата

Електронни фактури – законни ли са?

Краткият отговор е “да”.  На първо място нека кажем, че това, че изпращате фактури по електронен път, не означава непременно, че изпращате електронни фактури. В тази статия ще се спрем именно върху това какво означава електронна фактура и кое я…

Прочети повече

SAF-T в България

Стандартът SAF-T в България е в процес на въвеждане. SAF-T е съкращение от „Standard Audit File for Tax“ или в превод – „Стандартен одитен файл за данъчни цели“. По друг начин казано, това е международен стандарт за електронен обмен на…

Прочети повече

Три неща, по които се отличава една BI система

Какво отличава една BI система от другите инструменти за генериране на справки? Нека първо Ви припомним какво е това чудо – BI система. BI е съкратено от Business Intelligence. Сравнително разбираем и близък превод би бил „бизнес разузнаване“. Това са…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: