Дейта плюс 360 ERP софуер

Дейта Плюс 360 ERP софтуер за управление на бизнес процесите на Вашата компания.

Системата е изградена върху ясна и строга икономическа логика. С нея обслужвате доставките, продажбите, производството, логистиката, склада и всички други дейности, които управлявате. Дейта плюс 360 ERP Ви дава възможност да обменяте автоматично данни с Ваши доставчици и клиенти.

Софтуерното решение е приложимо в различни индустрии като съвместно с наш консултант го настройвате така, че да бъде адаптирано конкретно за Вашия бизнес и нужди.

Как да закупим Дейта плюс 360 ERP

Софтуерната система се предлага с един от двата модула за продажби, които управляват новите фискални устройства:

Дейта Плюс 360 ЕРП S

за фирми, които  НЕ желаят или НЕ е нужно да работят с регистриран в НАП софтуер.

Дейта Плюс 360 ЕРП Н18

за фирми, които желаят да работят с регистрирано СУПТО в НАП по Наредба 18

Функционалности

Дори и с базовия лиценз на Дейта плюс 360 ЕРП , Вие имате на разположение всички необходими функционалности, за да извършвате всекидневните си операции. А по всяко време може да надградите с допълнителни модули, за да обхванете и по-специфични бизнес процеси.

Доставки

Доставни Ценови листи; Пълен набор от документи от заявяване до заприхождаване на стоката; Следене на изпълнение на заявките и задълженията към Доставчиците; Статуси на документите; Внос; Разпределяне на допълнителни разходи по доставки; Изготвяне на справки за Интрастат ; Изчисляване на Екотакси

Производствени процеси

Изчисляване на себестойност; Рецептурници; Асемблиране и разпад, по твърда или плаваща разходна норма; Пълен набор от документи, които обслужват Производството;

Търговия и продажби

База данни от клиенти с възможност за детайлно дефиниране и йерархично групиране; Следене на вземания; Кредитни лимити; Таргети; Пълен набор от документи за управление на продажбите от заявяването до получаването на стоките от клиента; Изготвяне на справки за Интрастат ; Изчисляване на Екотакси

Парични потоци

Информация за неплатени документи; Пълно/частично погасяване на задължения на клиенти по документи; Отчетност и проследомост на финансовите средства; Разходни ордери; Опис на копюри

Склад и логистика в склада

Контрол на получената и изписана стока; Следене на наличност по партиди, срок на годност и минимален запас; Палетоместа; Заприхождаване и изписване на стока чрез преносимо устройство; Поддръжка на стандарт GS1; Трансфери между складове; Пълни/частични инвентеризации.

Изпращане на документи в електронен вид

Тази функционалност позволява да изпращате към Вашите партньори документи директно от системата.

Съхранение на чужди стоки

Пълен набор от документи, които позволяват изпълнение на логистика от името на фирма-партньор без това да влияе оборота на фирмата и следена на наличност на стока оставена за съхранение при Вас

Отговорно пазене, консигнации и амбалаж

Пълен набор от документи при получаване, даване, връщане и отчитане на стока на оставена на отговорно пазене; Автоматизирано изписване на амбалаж – изключително улесняване на разносната търговия.

Транспорт

Поддържане на номенклатури на превозните средства и шофьорите им; Пътни листове; Следене на поддръжка и сервизни дейности; Следене на разход на гориво на автопарка.

Ценова политика и промоции

Ценообразуване; Дефиниране на ценови листи за доставчици и/или клиенти чрез отстъпка от базови цени или специфична цена; Каскадни отстъпки или с натрупване; Промоционални ценови листи и различни промокети; Допълнителен модул лимитиране на промо пакети;

Маркетинг бюджети

Следене на изразходването на бюджетите за маркетингови активности – маркетингови услуги и рекламни дейности, предоставени на клиенти;

Финансови анализи

Финансови справки като Баланс на оборотните средства и Отчет на приходите и разходите даващи яснота за рентабилността на продуктите, клиентите и цялата фирмата.

Справки и отчети

Възможност за персонализиране на оперативни справки според нуждите на всеки отделен потребител; Достъп до справки в реално време; Нива на достъп до справки; Сравнителни анализи по периоди, продуктови групи, доставчици, клиенти, търговци, машини и др.

Интеграция с външни системи

Импорт на данни от Екод – COMARCH EDI и други системи; Експорт към системите на различни големи компании като Каменица, Кока Кола, Рошен и други; Експорт на Дневници по ДДС; Експорт към външни счетоводни системи; Qlikview интеграция за Business intelligence.

За повече информация,
моля свържете се с нас на: