Софтуер за разносна търговия, ex-van и мобилни екипи

Предимства и недостатъци на различните видове разносна търговия и как софтуерите могат да оптимизират процесите

Софтуер за разносна търговия, ex-van и мобилни екипи

Търговия на едро – основни положения и механизъм при разносна търговия

В различните апсекти на търговията, търговците на едро най-общо извършват дейностите по установяване на контакти с потребители или търговци на дребно, подготвителни и обработващи операции по продуктите, складиране и съхранение на големи запаси, транспортиране, влагане на инвестиции и др.

Разносната търговия от своя страна в голямата си част обхваща търговията с потребителски продукти във физически обекти. Тя се осъществява според фирмените политики за дистрибуция и обхвата на обслужване на търговеца на едро. Характеризира се с различен брой посредници по веригата между производител и потребител и различни по тип дистрибуционни канали за реализация. Системата за дистрибуция на фирмите зависи от пазарната ѝ ориентация, спецификите на пазарната ниша, стратегията за управление на продажбите.

Exvan и presale вариантите на разносната търговия

ExVan дистрибуцията и търговската дейност, извършвана от мобилни екипи на едрови търговци във физически обекти за търговия на дребно (pre-sale), са разновидности на процесите при осъществяването на разносна търговия. Механизмът им и динамиката на логистиката между отделните звена в разносната търговия изискват добра координация и прецизност, които правят внедряването на подходящото софтуерно решение задължително условие за добри резултати на търговските представители и успех на бизнеса.

Presale – фокус върху събирането на поръчки и планиране на доставка

Основият модел на дистрибуция, използван при разносната търговия, е Presale.

При него главната функция на мобилните търговски екипи е да посещават клиентите в търговските им обекти, да събират поръчки на място и да предават информацията към складовете. Оттук насетне те могат да изпълняват различни задачи в процеса на дистрибуция – може да са ангажирани с последващата доставка, но може тя да бъде впоследствие възлагана на специализирани куриери или шофьор-доставчици.

Предимства

 • Възможност за поръчване на по-големи количества стока
 • По-прецизно подбиране на продуктова гама при поръчка
 • Повече време за общуване с клиента, в сравнение с Ex-Van разноса

Недостатъци

 • Значителен и разнороден документооборот, предполагащ допускането на грешки
 • Съществува риск от недостатъчни складови наличности
 • Риск от липса на връзка с дистрибуционния склад
 • Нужно е време за извършване на доставката
 • Ограничен брой посетени обекти на ден

ExVan – зареждане на обекти в реално време директно от товарния автомобил на едровия търговец

Другият наложен и добре работещ модел на разносната търговия е екс-ван дистрибуцията. При нея продуктите се предлагат директно от товарните автомобили на дистрибуторите.

Предимства:

 • Налична на място стока, която може да се види и зареди в обекта веднага
 • Пести се време за чакане на доставка
 • Ясна проследимост на количеството реализирани продукти

Недостатъци:

 • Голям обем документооборот на място, който от една страна отнема време, а от друга – създава предпоставка за допускане на грешки
 • Ограничени количества, които могат да бъдат заредени на едно посещение
 • Ограничен брой обекти, които могат да бъдат посетени поради сериозното време, отделено на всеки обект.
 • Съществува риск да не се реализира целият обем продукти.

Обемът на документооборота – едно от основните предизвикателства и при двата модела на разносна търговия.

Документалното обезпечаване и в двата случая отнема време на мястото на доставка и ограничава възможността да се обърне внимание на клиента, намалява и броя на посетените обекти.

Документооборотът може значително да се намали чрез внедряване на софтуер за оптимизиране на работата на търговските представители. Списъкът на ползите от внедряването на търговски софтуер за разносна търговия е дълъг и може да се разгледа основно на две нива – на стратегическото бизнес планиране и управление на човешките ресурси от една страна и от друга – на търговските представители на оперативно равнище.

С какво ни помага софтуерът за разнос

От перспективата на управлението на бизнеса мобилните системи за разносна търговия оптимизират значително оперативната работа и подобряват планирането като предоставят данни, чрез които мениджърите, отговорни за логистиката, могат да оценяват и подобряват качеството на дистрибуционните системи и канали, така че да се подобри движението на стоките и стокоразпределянето. Опцията за анализ на значимостта на използваните видове разнос дава възможност  да се реализира оптимално дистрибуционната стратегия на оперативно ниво.

По този начин, чрез адаптиране на разноса към нуждите на пазара, специализираната програма спомага за създаването на правилен и успешен микс от мерки за пазарно позициониране. Както вече стана дума, от съществено значение е намаляването на документооборота като не по-малко по важност е и оптимизирането стойността на човешкия труд.

Търговците на едро оценяват високо функциите за генериране на справки и анализи за отчети пред НАП и за стратегически цели. Сериозните програми за разнос позволяват обезпечаване на търговията откъм изискванията на НАП – Регулация СУПТО и Наредба N18, при  различните варианти за плащане и свързаност на различните фискални устройства в различни фирмени обекти.

От гледна точка на мобилните търговски екипи и Ex-Van търговците:

Използването на мобилно приложение за разносна търговия облекчава значително работата им и им дава увереност при ежедневното и едновременно боравене с разнородни по тип отговорности – наличност на стоки, клиенти, ценови политики, отчетни и фискални документи, маршрути и обекти.

Ползите за тях са:

 • Повишена ефективност в процеса на дистрибуция и продажбите;
 • Лесно боравене с данни през мобилно устройство и еднократно въвеждане на информацията
 • Значително съкратен документооборот и време за извършване на продажба и за взимане на заявки и правилното им комуникиране със склада
 • Съкратено време за издаване на място на документи за продажба на юридически и физически лица, разпечатване на стокови разписки и фактури и фискални бонове при нужда
 • Получаване на пари в брой по стари документи, оставяне на стока на консигнация и приемане на върната стока и рекламации
 • Търговците имат постоянен достъп до фирмената база данни дори извън офиса и лесно проверяват бази данни с клиенти, ценови листи, партиди, различни по вид опаковки и промо продукти
 • Могат в реално време да правят справки за задължения, обороти и наличности на продукти в складовете
 • Могат да проследяват продажбите, печалбите и представянето си;
 • Могат да оптимизират маршрутите си и да увеличат броя на посетените клиенти;
 • Лесно синхронизират всички издадени и обработени от тях документи с фирмената база данни на момента при наличие на връзка или на по-късен етап.
 • Няма инцидентно загубени документи, което е ежедневие при ръчната обработка и архивирането на данни.

Дейта Плюс 360 Мобилен Търговец може да предложи всички тези функционалности и много повече. С негова помощ могат да се разрешат следните проблеми:

 Общо за всички видове търговия:

 • Удобна работа с пътни листове
 • Лесно достигане на клиентския обект с помощта на опцията Път дотук /GPS координати/
 • Регистриране на GPS координати на посещението с цел контрол на маршрутите на агентите.
 • Бележки при посещението
 • Добавяне на данни за нови клиенти.
 • Гъвкава ценова политика и контрол на търговските агенти от страна на централния офис с опции за максимален разрешен процент търговска отстъпка;
 • История на продажбите
 • Оставяне на отговорно пазене на фризери и др. дълготрайни активи
 • Изписване на мостри и рекламни материали,
 • Справки за изпълнение на таргети /търговски цели/

Presale

 • Блокиране на поръчките при просрочени задължения
 • Множествено добавяне на артикули в поръчката
 • Промоционални цени и промоционални пакети
 • Работа с продуктови листи

ExVan

 • Издаване на стокови разписки, и фактури на нефискален и фискален принтер
 • Издаване на сторно рекламации по текущи продажби и стари такива
 • Издаване на фискални бонове при продажби в брой;
 • Работа с партиди и печат на търговски документи за нуждите на HASP /проследяване на партиди/
 • Покриване частично и пълно на документи за продажба на отложено плащане и издаване на фискални бонове към тях
 • Получаване на смесени плащания – във валута, ваучери, купони и т.н.
 • Използване на баркод чрез баркод скенер или камера
 • Опция за при клиента да се създаде Запитване за продажба и от него да се генерира Продажба, в която чрез сканиране на стоката намираща се в Буса да се въведе вярна информация за количество и партида.

Разнос на място по предварителни заявки:

 • Издаване на стокови разписки и фактури на място при клиента по предварителни експедиционни бележки в склада, което

o          намалява грешките с документите при този вид разнос.

o          Оптимизира работата в офиса по предварителното издаване на документите в склада на едро.

 Запознайте се с възможностите на  Дейта Плюс Мобилен Търговец или се свържете с нас на тел. 0884 501 578 за повече подробности.

Още по темата

Електронни фактури – законни ли са?

Краткият отговор е “да”.  На първо място нека кажем, че това, че изпращате фактури по електронен път, не означава непременно, че изпращате електронни фактури. В тази статия ще се спрем именно върху това какво означава електронна фактура и кое я…

Прочети повече

SAF-T в България

Стандартът SAF-T в България е в процес на въвеждане. SAF-T е съкращение от „Standard Audit File for Tax“ или в превод – „Стандартен одитен файл за данъчни цели“. По друг начин казано, това е международен стандарт за електронен обмен на…

Прочети повече

Три неща, по които се отличава една BI система

Какво отличава една BI система от другите инструменти за генериране на справки? Нека първо Ви припомним какво е това чудо – BI система. BI е съкратено от Business Intelligence. Сравнително разбираем и близък превод би бил „бизнес разузнаване“. Това са…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: