Финансиране на софтуер по първата схема от Плана за възстановяване и устойчивост на бизнеса.

По схемата "Технологична модернизация на малки и средни предприятия" фирмите ще могат да финансират софтуер и нови машини. Това е първата от четирите програми по Плана за възстановяване на бизнеса, които са предвидени за 2022 г

Финансиране на софтуер по първата схема от Плана за възстановяване и устойчивост на бизнеса.

През април месец Европейската комисия одобри т.н. национален План за възстановяване и устойчивост на бизнеса, поради което се създадоха условия  ЕС да отпусне 6,3 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). През юли месец започва процедрата по усвояването на първите пари за бизнеса – 260 млн. лв, като фирмите ще могат да се възползват от финансиране на ERP, софтуер за управление на бизнеса , CRM, техника и други.

План за възстановяване на бизнеса – На какви средства, по какви програми и кога ще могат да разчитат фирмите до края на 2022 г.

Четири са програмите, по които ще може бъдат разпределени субсидиите за EC финансиране:

пву схема

Източник на схемата: www.mediapool.bg

  Всяка от програмите предвижда финансиране на бизнеса в различно направление:

1) Технологична модернизация на малки и средни предприятия стартира през юли, вкл. за финансиране на софтуер

Това е програмата, с която ще започне изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост. По нея са обявени конкретните изисквания за кандидатване, за които ще Ви разкажем малко по-долу подробно. Тя е качена за обществено обсъждане до 11.07.2022 г. В рамките на два месеца ще могат фирмите да подават документи по нея.

„Целта на процедурата „Технологична модернизация“ е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП. Предприятията ще могат да кандидатстват за придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.“

  За да се участва в общественото обсъждане следва да бъде изпратен текст с предложения или коментари на e-mail: public.consultation@mig.government.bg.

Всъщност това е една от двете програми, която може да се използва за финансиране на софтуер за управление на бизнеса, ERP, складови системи и други модерни технологични системи. Има ограничения според вида предприятие (микро, малко и средно), както и според икономическия сектор, в който попада то.

Клиентите на фирма Дейта плюс, които отговарят на критериите, определени във вече публикваните правила, ще могат да разчитат на нас да съдействаме, за да се възползват от финансиране на софтуер за управление на производството и бизнеса си. Ние с удоволствие ще споделим информацията, която имаме. За целта може да се свържете се с нас чрез контактната ни форма. При всички случаи препоръчваме консултация с консултант по европейски проекти, за да даде допълнителни насоки и да помогне в попълването на документите за финансиране на софтуер.

2) Информационни и компютърни системи и киберсигурност в малки и средни предприятия стартира през третото тримесечие на 2022 г., вкл. финансиране на софтуер, ERP и други

Тази схема на финансиране следва да бъде обявена до началото на септемрви. С 30, 6 млн. лв. се очаква да се финансира бизнесът конкретно за ИКТ. Със суми до 30 000 лв ще може да бъде финансиран софтуер за търговия и производството, ERP, CRM системи, дигитални платформи. Ще могат да се използват и за дигитален маркетинг, закупуване на хадруер и т.н.

По тази програма ще могат да се възползват фирми от всички икономически сектори без тези, които се подпомагат чрез програми за селско, горско и рибно стопанство. Не са предвидени средства за строителство, образование и социална дейност.

В тази програма се очаква клиентите на Дейта плюс да са допустими. По нея би трябвало да може да се кандидаства за финансиране на софтуер, разпространяван от нас. Очакваме да излязат правилата по схемата, за да ги публикваме тук, а и да ги изпратим на всички наши настоящи и потенциални клиетни, които са се абонирали за нашите бюлетини.

3) Повишаване на енергийна ефективност в сферата на производството, търговията и услугите

Тази схема предвижда субсидиране на бизнеса, който чрез финансираните средства успее да осигури 30 % по-добра енергийна ефективност на сградата, за която кандидатства. Тя се очаква да стартира също през третото тримесечие на 2022 г.

4) Инсталиране на системи за ВЕИ в комбинация със съоръжения за локално съхранение

По програмата са предвидени 200 млн. лв и се очаква да стартира след ноември месец. Чрез нея фирмите ще могат да изградят собствени ВЕИ с мощност до 1 МВ, както и съоръжения за локално съхранение. Очаква се със средствата да се покрие изграждането или модернизацията на инфраструктурата, самия труд, както и финансиране на софтуер.

Програма „Технологична модернизация“ – правилата за кандидатсване за финансиране на софтуер или друго

Кой може да се възползва от този грант?

Фирмите ще бъдат разглеждани отделно в три „категории“ – микро, малки и средни фирми.

 • Трябва да имат минимум три приключени финансови години (2019,2020,2021)
 • Да имат нетни приходи от продажби общо за 2019,2020 и 2021 г.. За микро предприятия трябва да са общо под 210 000 лв. За Малки – под 750 000 лв, а за средни- под 3 млн. лв.
 • Нетните приходи за 2021 г. да са съответно: Микро предприятие  ≥ 70 000 лева; Малко предприятие ≥ 250 000 лева; Средно предприятие ≥ 1 000 000 лева
 • Да са част от някои от следните нациоанални и регионални приоритетни сектори:
 1. Национални приоритетни икономически дейности:

C21     Производство на лекарствени вещества и продукти
C26    Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
C20    Производство на химични продукти
C27    Производство на електрически произведения
C28    Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C29    Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
C30    Производство на превозни средства, без автомобили
Е38    Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
Е39     Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
J59     Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
J60     Радио и телевизионна дейност
J61      Далекосъобщения
J62     Дейности в областта на информационните технологии
J63      Информационни услуги
M71     Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
M72    Научно-изследователска и развойна дейност

2.Регионални  приоритетни сектори:

C10     Производство на хранителни продукти
C11      Производство на напитки
C13     Производство на тъкани
C14     Производство на облекло
C15     Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
C16     Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
C17     Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
C18     Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
C19     Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
C22    Производство на изделия от каучук и пластмаси
C23    Производство на изделия от други неметални минерални суровини
C24    Производство на основни метали
C25    Производство на метални изделия, без машини и оборудване
C31     Производство на мебели
C32    Производство, некласифицирано другаде
C33    Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
J58     Издателска дейност

За какво могат да бъдат финансирани?

 • Могат да кандидатстват за финансиране на софтуер – специализиран софтуер; ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи.
 • Могат да кандидатстват за финансиране на нови машини за производство с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

Каква е финансовата помощ?

 • Минимална – 50 000 лв
 • Максимална – Микро предприятия: 200 000лева ; Mалки предприятия: 350 000 лева; Средни предприятия: 600 000 лева
  Максималният размер на безвъзмездно финансиране за проект зависи от реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. (съответно за микро – до 40 % от тях, малки  – до 25 % от тях, средни – до 10 % от тях).

Срок за изпълнение– 9 месеца.

  Предстои да бъде даден старт да на подаването на документите като тогава ще бъде указан и крайният срок. Предвижда се общественото обсъждане на правилата за отпускане на безвъзмедната помощ да приключи до 11.07.2022г.

Ние продължаваме да следим възможностите, чрез които фирмите могат да намерят ЕС финансиране на софтуера. Ще публикуваме правилата за кандидатстване по втората схема от Плана за възстановяване и устойчивост веднага щом те бъдат публично известни.
Ако мислите, че отговаряте на условията в програмата „Технологична модернизация“, която Ви описахме подробно, свържете се с нас или чрез контактната ни форма, или на тел. 0884 501 578.

Имайте предвид, че ние не можем да свършим работата на консултант по Европейски проекти, но ще направим това, което е по силите ни, за да му съдействаме максимално за положителен отговор на евентуален Ваш проект.

 

Още по темата

Семинар „Автоматизация на процеса по деклариране на превоз на стоки с висок фискален риск с Дейта плюс 360 ERP“

Заповядайте на онлайн срещата, посветена на Наредба 5 от ЗДДС, която регламентира процеса на превоз на стоки с висок фискален риск, която организираме на 8.01.2024 г. от 15:00 ч. в Zoom. Какво ще научите в нашия онлайн семинар? В първата…

Прочети повече

Дежурни софтуерни консултанти

Както всяка година, абонаментните и гаранционните клиенти на Дейта плюс ще могат да разчитат на дежурни софтуерни консултанти в празничните дни. Ето и списъка с контактите им: 25.12.2023 – Андрей Саракинов 0886 000 395 26.12.2023 – Симеон Симеонов 0886 000…

Прочети повече

Дейта плюс ООД ще вземе за участие в предстоящото 30-о издание на изложение МЕСОМАНИЯ от 08 до 11 ноември 2023 г.

МЕСОМАНИЯ ще се проведе от 8-ми до 11-ти ноември съвместно с изложения ИНТЕРФУД & ДРИНК, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, WINE & SPIRITS SHOW в зали от 1 до 6 на Интер Експо Център (тук може да намерите информация как да…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: