Промяна в Дневниците за ДДС за фирмите търгуващи с брашна и хляб

На 26.07.2022 в Държавен вестник са обнародвани промените и влизат в сила веднага. Това означава, че този месец търговците, които доставят брашна и хляб, трябва да подадат своите дневници за ДДС по новия начин.

Промяна в Дневниците за ДДС за фирмите търгуващи с брашна и хляб

Новите промени за търговците на хляб и брашна този път касаят Дневниците за ДДС.

На 26.07.2022 излезе 59 брой на Държавен вестник, в който бяха публикувани промени в Правилника за ЗДДС. Те касаят промени в Дневниците за ДДС относно отразяването на доставките и продажбите с нулева ставка на брашно и хляб.

Какви са основните промени в Дневниците за ДДС?

   Нашето счетоводство се свърза с методолог  от НАП, който потвърди , че при така направените промени,  ако имате доставки и продажби на брашно и хляб в смесени фактури,  те следва да бъдат записани на отделни редове в Дневниците за покупки и продажби,  съответно с различно попълнени колони 8а – 07 за хляб, 08 за брашно. Аналогично за продажбите на дребно следва да има три реда с вид документ 84, 85, 81 по отделно за продажбите на хляб, брашно и всичко останало. 

 •  Кодът сделки за продажби на едро на  хляб и брашно е 207 и  съответно колона 8а – 07 за хляб и 08 за брашно. 
 •  Кодът сделки за продажби на дребно  на  хляб и брашно е 207 и съответно Вид документ е 84 за хляб и 85 за брашно. 
 •  Кодът сделки за доставки на хляб и брашно е 101 и  съответно колона 8а – 07 за хляб и 08 за брашно. 

Какво означава това за Вас като клиенти на Дейта плюс?

За нуждите на Вашите счетоводства е необходимо да се направят отново промени
в схемата на работа в DataPlus 360 ERP и  в експортите към счетоводните Ви системи.

Моля свържете се с наш консултант за уговорка за конкретна дата и час
за актуализация на версиите и необходимите промени в Сделките за ДДС за покупка и продажба на хляб и брашно. 

Имайте предвид, че публикуваните промени в правилника са сериозни и изискват Вашето сериозно отношение!!!

Текстовете, които касаят промените в Дневниците за ДДС

Целият документ, касаещ промените в Дневниците за ДДС, може да намерите тук. За Ваше улеснение, ние сме извадили основните текстовете от правилника, с които смятаме, че е добре да се запознаете.

„20а. (Нов – ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) (1) Отчетът за извършените продажби по чл. 112, ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. до преустановяване предоставянето на компенсацията по чл. 112, ал. 20 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. се отразява в дневника за продажби, като се попълват колони от 1 до 8, данъчната основа се посочва в колони 9 и 11 или 17, съответно данъкът – в колони 10 и 12 или 18. Регистрирано лице може да отрази разширените фискални бонове по чл. 112, ал. 5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. в дневника за продажбите, като попълва колони от 1 до 8 включително. Когато с разширен фискален бон са документирани и други доставки/продажби на стоки и/или услуги, техните данъчна основа и данък се включват в отчета по чл. 119, ал. 1 от закона и/или в отчета по ал. 7.

(2) Доставката на хляб с място на изпълнение на територията на страната, вносът на хляб на територията на страната или вътреобщностното придобиване на хляб по § 15д, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 1 юли 2023 г. се посочва в колона 8а „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“ на съответния отчетен регистър по чл. 124 от закона с код „07“. 

(3) Доставката на брашно с място на изпълнение на територията на страната, вносът на брашно на територията на страната и вътреобщностното придобиване на брашно по § 15д, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 1 юли 2023 г. се посочват в колона 8а „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“ на съответния отчетен регистър по чл. 124 от закона с код „08“. 

(4) Регистрираното лице-доставчик отразява издадената фактура или известие към фактура за доставка на хляб/брашно с място на изпълнение на територията на страната до 1 юли 2023 г. в дневника за продажбите за съответния данъчен период, като посочва данъчната основа в колони 9 и 19. Когато с фактурата или известието към фактура лицето документира и други доставки на стоки и услуги, посочва данъчната основа освен в колони 9 и 19 и данъчната основа на другите стоки и услуги съответно в колони от 11 до 25 включително, а данъка – в съответните колони 10, 12 или 17. 

(5) Регистрираното лице, което е получател по вътреобщностно придобиване на хляб/брашно, до 1 юли 2023 г. отразява издадения протокол, като посочва: 

 1. данъчната основа в колони 9 и 13, съответно данъка в колони 10 и 15 на дневника за продажбите;
 2. данъчната основа в колони 9, 10 или 12 и начисления данък в колони 11 или 13 на дневника за покупките.

(6) Регистрираното лице, което е вносител на хляб/брашно, до 1 юли 2023 г. отразява митническия документ за вноса, като посочва данъчната основа в колони 9, 10 или 12 и начисления данък в колони 11 или 13 на дневника за покупките. 

(7) За издадените фискални/системни бонове, включително разширените фискални бонове, за доставките на хляб/брашно по ал. 2 и 3 регистрираното лице-доставчик съставя отделен отчет за извършените продажби по реда на чл. 119, ал. 2, 3 и 4 от Закона за данък върху добавената стойност. Издаденият отчет се отразява в дневника за продажби в колона 3 „Вид на документа“ за хляб с код „84“/за брашно с код „85“. 

(8) Когато е получено авансово плащане до 31 декември 2022 г. включително за доставка по § 15д, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, съответно до 1 юли 2023 г. за доставка на стоки по § 15д, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, данъчното събитие за която възниква след тази дата, доставчикът документира доставката чрез издаване на фактура, в която посочва цялата данъчна основа на доставката. За доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по Закона за данък върху добавената стойност. 

(9) Когато е направено авансово плащане до 31 декември 2022 г. включително, за доставка по § 15д, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, съответно до 1 юли 2023 г. за доставка на стоки по § 15д, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, данъчното събитие за която възниква след тази дата и данъкът за доставката е изискуем от получателя, регистрираното лице-получател е длъжно да начисли данък върху цялата данъчна основа на доставката по приложимата ставка към датата на възникване на данъчното събитие на доставката, включително за направеното авансово плащане. 

(10) Когато е възникнало данъчното събитие на доставките по § 15д, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 31 декември 2022 г., съответно за доставките на стоки по § 15д, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 1 юли 2023 г., и доставчикът документира доставката чрез издаване на фактура след тази дата, за доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по Закона за данък върху добавената стойност. 

 Приложение № 12 към чл. 113, ал. 4 – Параметри, структура и изисквания към файловете на техническия носител и ред за отразяване на документи  

 (нов – ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г. до 01.07.2023 г.) Лице, което извършва продажби на хляб, отразява информацията от отчета по параграф 20а, ал. 7 в дневника за продажбите в полето „Вид на документа“ с код 84. 

(нов – ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г. до 01.07.2023 г.) Лице, което извършва продажби на брашно, отразява информацията от отчета по параграф 20а, ал. 7 в дневника за продажбите в полето „Вид на документа“ с код 85. 

(изм. – ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 01.08.2022 г.) Полетата „Идентификационен номер на контрагента (доставчик)“ и „Идентификационен номер на контрагента (получател)“ съдържат идентификационния номер по ДДС на контрагента, когато същият е регистриран за целите на ДДС (в България или в държава членка), и идентификационния номер на контрагента по смисъла на 1 от допълнителната разпоредба на ППЗДДС, когато контрагентът не е регистрирано по закона лице. 

(доп. – ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 01.08.2022 г.) Полетата задължително се попълват с код „999999999999999“ в случаите, когато контрагентът е чуждестранно лице (физическо или юридическо), което няма регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и ЗДДС или няма ДДС номер, с който лицето е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, или е данъчно незадължено физическо лице, в случаите, когато доставчикът няма задължение да посочва в издадения от него данъчен документ идентификационния номер на това лице. 

(нов – ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г. до 01.07.2023 г.) Полето „Идентификационен номер на контрагента (получател)“ задължително се попълва с код „999999999999999“ в случаите, когато се отразява протокол с код 50. 

 (нов – ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г. до 01.07.2023 г.)  

 • Регистрирани лица, които са доставчици по доставка на хляб с място на изпълнение на територията на страната, посочват код „07“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС“. 
 • Регистрирани лица, които внасят хляб, посочват код „07“ в дневника за покупките в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС“.  
 • Регистрирани лица, които са получатели по вътреобщностно придобиване на хляб, посочват код „07“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС“ и в дневника за покупките в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС“.  
 • Регистрирани лица, които са доставчици по доставка на брашно с място на изпълнение на територията на страната, посочват код „08“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС“. 
 • Регистрирани лица, които внасят брашно, посочват код „08“ в дневника за покупките в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС“. 
 • Регистрирани лица, които са получатели по вътреобщностно придобиване на брашно, посочват код „08“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС“ и в дневника за покупките в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС“. „

 

Още по темата

Семинар „Автоматизация на процеса по деклариране на превоз на стоки с висок фискален риск с Дейта плюс 360 ERP“

Заповядайте на онлайн срещата, посветена на Наредба 5 от ЗДДС, която регламентира процеса на превоз на стоки с висок фискален риск, която организираме на 8.01.2024 г. от 15:00 ч. в Zoom. Какво ще научите в нашия онлайн семинар? В първата…

Прочети повече

Дежурни софтуерни консултанти

Както всяка година, абонаментните и гаранционните клиенти на Дейта плюс ще могат да разчитат на дежурни софтуерни консултанти в празничните дни. Ето и списъка с контактите им: 25.12.2023 – Андрей Саракинов 0886 000 395 26.12.2023 – Симеон Симеонов 0886 000…

Прочети повече

Дейта плюс ООД ще вземе за участие в предстоящото 30-о издание на изложение МЕСОМАНИЯ от 08 до 11 ноември 2023 г.

МЕСОМАНИЯ ще се проведе от 8-ми до 11-ти ноември съвместно с изложения ИНТЕРФУД & ДРИНК, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, WINE & SPIRITS SHOW в зали от 1 до 6 на Интер Експо Център (тук може да намерите информация как да…

Прочети повече

За повече информация,
моля свържете се с нас на: