Актуално

14.11.2018

"Важно от НАП! Регистрираните по ДДС фирми трябва да сменят или модифицират касовите си апарати до 31.03.2019 г."

 Във връзка с публикуваната на 28.09.2018 г. в Държавен вестник брой 80 "Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, Националната Агенция по Приходите изпрати на официалните имейли за кореспонденция, на всяко юридическо лице в България, текст със следното съдържание: 

"заглавие: Важно от НАП! Регистрираните по ДДС фирми трябва да сменят или модифицират касовите си апарати до 31.03.2019 г.

текст: Уважаеми госпожи и господа,

 С последните промени в Наредба Н-18 са въведени нови изисквания към всички фискални устройства, към софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти, към производителите/разпространителите и ползвателите на такива софтуери и към интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност.

Сроковете във връзка с тези промени са следните:

Регистрираните по ДДС лица (с изключение на лицата, ползващи ЕСФП и ИАСУТД) трябва да сменят или модифицират (чрез производители/вносители на фискални устройства), използваните от тях фискални устройства най-късно до 31 март 2019 г.
Нерегистрираните по ДДС лица и лицата, използващи ЕСФП, имат задълженията по горната точка до края на юни 2019 г.
Ползвателите на ИАСТУД трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18 до края на 2019 г.
Лицата, които използват софтуер за управление на продажби:
Регистрирани по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на Глава седма „в“ (изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на продажбите в търговски обект) в срок до 31 март 2019 г. Тези лица трябва да подадат в НАП информация за използвания от тях в обекта софтуер в срок до 31.05.2019 г.
Нерегистрираните по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на Глава седма „в“ (изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на продажбите в търговски обект) в срок до 30 юни 2019 г. Тези лица, трябва да подадат в НАП информация за използвания от тях в обекта софтуер в срок до 31.08.2019 г.

Информацията към НАП се подава с квалифициран електронен подпис чрез е-услуга, достъпна в портала на НАП.

Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на фискални устройства, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на Глава седма в срок до 30 юни 2019 г. Срокът за лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ИАСУТД, е до 31 декември 2019 г. Издадените удостоверения за регистрация на тези лица са валидни до 30 юни 2019 г., съответно до 31 декември 2019 г.
Лицата, производители/разпространители на софтуер:
От 1 декември 2018 г. производител/разпространител на софтуер за управление на продажбите може да декларира съответствие на програмен продукт с изискванията на Наредба Н-18, като това ще става с квалифициран електронен подпис чрез е-услуга, достъпна в портала на НАП.
Софтуерите, за които е декларирано съответствие, ще бъдат включени в публичен списък, достъпен на интернет страницата на НАП.
Изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, влизат в сила от 29 декември 2018 г. Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин към 29 декември 2018 г., трябва да подадат информация за това в срок до 29 март 2019 г.
Повече информация за промените може да намерите на интернет страницата на НАП в рубриката „Касови апарати и електронни търговци“ на адрес http ://nap.bg/page?id=744.

Очаквайте допълнителна информация за предстоящите промени на интернет страницата на НАП.

 Екип на Националната агенция за приходите"

В желанието си да Ви бъде полезна, фирма "Дейта плюс" е извадила текстовете от Наредбата, които касаят изискванията към потребителите, производителите и разпространителите на софтуер за управление на продажби, както и към самите софтуерни продукти, с които е наложително всяка фирма в България да се запознае. Текстовете може да откриете тук

В най-кратък срок фирма "Дейта плюс" ще предостави график за привеждане на софтуертите за управление на продажби в Търговски обекти на потребителите на програмни продукти "Търговец" в съответствие с Наредбата.